Algemene voorwaarden

Juni 2012

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. Een offerte kan slechts in haar geheel aanvaard worden.

3. Vergoeding

Fotograaf zal in zijn offerte een vergoeding afspreken. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

4. Factuur en betaling

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. De Wederpartij zal binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk reageren indien de factuur niet overeenkomt met de afspraken. Indien de Wederpartij niet binnen 10 werkdagen reageert vervalt het recht van reclamatie. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor haar rekening. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij achterstand heeft aan betalingen aan Fotograaf of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verlichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

5. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

6. Levering

Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8. Bezit/eigendom Beelddragers

Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij  gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

9. Zichtzending

Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd. Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd. In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige re tournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in elke vorm dan ook van de  Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

10. Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door offerte. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en geretourneerd. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte “out of pocket” kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

11. Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels. De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografisch werk vernietigen. De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

13. Licentie

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geld dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

14. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

15. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige g (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16. Naamsvermelding

De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF IPTC, de XMP en de ICC standaards.

17. Rechten van derden

De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

19. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie zonder enige vorm van compensatie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

20. Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.