Privacy verklaring

Bob Karman Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bobkarman.nl
Schoonenburgsingel 41
2135 GA Hoofddorp
Telefoon +31 642535141

Bob Karman Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat jij zelf gebruik maakt van mijn diensten, een opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Je Foto

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via bob.karman.nl@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Bob Karman Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een mogelijke betaling aan jou bij verkoop van fotografisch materiaal.
- Je te kunnen bellen, e-mailen of via social media te benaderen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Bob Karman Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangiftes

Zoals wij (meestal) contractueel afgesproken hebben mag ik de van jou gemaakte foto’s ook voor verkoop en promotie gebruiken. Het kan zijn dat ik de foto’s op onder andere de volgende websites plaats: www.bobkarman.nl, www.happix.nl, www.flickr.com, www.facebook.com/bobkarman, www.instagram.com/bobkarman, www.werkaandemuur.nl/bobkarman. Deze websites hebben allen hun eigen privacy policy.

Bob Karman Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat de verkoop van fotografisch materiaal ver in de toekomst kan liggen bewaar ik de gegevens zo lang als het fotomateriaal verkoopbaar is. Als je wilt dat ik je wilt dat ik je gegevens verwijder dan zal ik dat verzoek uitvoeren.

Bob Karman Fotografie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bob Karman Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bob Karman Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bob.karman.nl@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bob Karman Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bob Karman Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via bob.karman.nl@gmail.com